тайный

тайный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. далд, нууц, нуувчин; тайный договор нууц бооцан; тайное голосование нуувчинәр дууһан өгх.