хижина

хижина, -ы, сущ. ж. I уурц, деглә гер.

хилый

хилый, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. эццн, хатмл, турңха.

химический

химический, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. химин, химическ; химическая лаборатория химин лабораторь.

химия

химия, -и, сущ. ж. I, мн. ч. нет химий; органическая химия органическ химий.

хирург

хирург, -а, сущ. м. II хирург, месллч.

хитрить

хитрить, наст. вр. -ю, -ишь II несов. меклх, мек һарһх.

хитрость

хитрость, -и, сущ. ж. III мек һарһлһн, мекллһн.

хихикать

хихикать, наст. вр. -аю, -аешь I несов. арһулхнар инәх.

хищение

хищение, -я, сущ. с. II хулхаллһн, хулха келһн.

хищник

хищник, -а, сущ. м. II махсг аң, аратн (зверь); махсг шовун (птица).

хищный

хищный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. махч, махсг; хищные птицы махсг шовуд.

хладнокровие

хладнокровие, -я, сущ. с. II, мн. ч. нет хату зүркн, хату заң, уйрдго седкл, бийән бәрлһн.

хладнокровный

хладнокровный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. хату зүрктә, хату заңта, уйрдго седклтә, бийән бәрдг.

хлам

хлам, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет хуучн-саачн юмн.

хлеб

хлеб, -а, сущ. м. II 1. (мн. ч. хлебы) өдмг, хальш; чёрный хлеб хар өдмг; 2. (мн. ч. хлеба) тәрән; яровые хлеба хаврин тәрән, цаһан тәрән; хлеб-соль идәнә дееҗ.

хлебный

хлебный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. өдмгин, халынин; буудян; хлебный запас һуйрин көрң.

хлебозаготовки

хлебозаготовки, хлебозаготовок, сущ. мн. ч. (ед. ч. хлебозаготовка ж. I) буудя белдлһн.

хлебородный

хлебородный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. ик урһцта, тәрән икәр урһдг.

хлев

хлев, -а, сущ. м. II (мн. ч. хлева, род. п. хлевов) хаша; овечий хлев хөөнә хаша.