часто

часто нареч. 1. дару-дарунь; хара биш; часто бывать в кино кинод дару-дарунь одх; 2. (густо) нигтәр, өөрхн-өөрхнәр; деревья посажены часто модд нигтәр суулһгдҗ.