частица

частица, -ы, сущ. ж. 1. үчүкн хүв, әмтин бичкн хүв; умш; частица песка нег умш элен; 2. грам. хүв, хүв үгмүд; усилительная частица чаңһагч хүв.