эксплуатировать

эксплуатировать, наст. вр. -ую, -уешь I несов. 1. (кого) эксплуатацлх, күүнә күч-көлс эдлх; 2. (что) (использовать) эдлх.; эксплуатировать комбайн комбайн эдлх.

экстренный

экстренный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. бачм, шулун; экстренный выпуск газеты бачмар һарһсн газет.

эластичный

эластичный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. җөөлн, уйн; уйдлһта; эластичная пружина уйдлһта көг.

элеватор

элеватор, -а, сущ. м. II элеватор (буудя хадһлач).

электрический

электрический, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. электричествин, электрическ; электрическая лампочка электричествин шам.

электричество

электричество, -а, сущ. с. II, мн. ч. нет электричеств; провести электричество электричеств орулх.

электрод

электрод, -а, сущ. м. II физ. электрод; положительный электрод положительн электрод; отрицательный электрод отрицательн (бурушагч) электрод.

энергичный

энергичный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. шунмһа, шудрмг, эрчмтә; энергичный работник шунмһа көдләч.

энергия

энергия, -и, сущ. ж. I, мн. ч. нет 1. күчн; атомная энергия атомин күчн; 2. (настойчивость) шунлһн, зөрлһн; взяться с энергией за работу көдлмшиг шунҗ күцәх.

эпидемия

эпидемия, -и, сущ. ж. I хальдврта гем тарлһн, ширг гем.

эпизод

эпизод, -а, сущ. м. II урмг, цаг-зуурин йовдл.

эпитет

эпитет, -а, сущ. м. II лит. цәәлһвр үг, чимг үг, эпитет.

эпос

эпос, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет эпос, дуулвр.

эскадра

эскадра, -ы, сущ. ж. I мор. ав. тенгсин цергин әңг, эскадр.

эстонский

эстонский, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. эстон, эстонск; эстонский язык эстон келн.

эстонцы

эстонцы, -ев, сущ. мн. ч. (ед. ч. эстонец м. II, эстонка ж. I) эстонцнр, эстон улс.

этаж

этаж, -а, сущ. м. II давхр; в этом доме пять этажей эн тавн давхр гер.

этажерка

этажерка, -и, сущ. ж. I (род. п. мн. ч. этажерок) таг; этажерка для книг дегтрин таг, дегтр хадһлдг таг.