дальний

дальний, -яя, -ее, мн. ч. -ие прил. хол, холын, цаадк, ут хаалһин; дальний путь хол хаалһ; поезд дальнего следования ут хаалһд йовдг поезд, холд йовдг поезд.