набить

набить, буд. вр. набью, набьёшь I сов. 1. (что, чем) дүүргх. чикх; набить шкаф книгами дегтрмүд шкафд дүүргәд чикх; 2. (что) орулх, зүүх; набить обруч на бочку бочкд төмр бүс зүүх.