самодеятельность

самодеятельность, -и, сущ. ж. III, мн. ч. нет сән дурарн нәр-наад һарһлһн; художественная самодеятельность учащихся сурһульчнр сән дурарн урн үгин халхар нәрнаад һарһлһн.