абсолютный

абсолютный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. абсолютн, мел лавта, төрүц; абсолютная тишина төрүц ә-чимән уга боллһн; абсолютный чемпион ямаран болв чигн спортар дөрлдәнд әмтин ах мөрә авсн спортсмен.